v Hızlı ve sorunsuz hizmet sunmak,

v  Hizmet kalitesini sürekli kılmak,

v  Borsamız hizmetlerinde üye menfaatlerini her zaman ön planda tutarak, sürekli üye memnuniyetini sağlamak,

v Ürün fiyat ve rekabet ortamına bağlı olarak tüccarlarımızın ve üreticilerimizin (müşterilerimizin) genel ihtiyaç ve beklentilerinikarşılayacak kalite seviyesini sağlamak,

v Üyelerimizin, sektörlerinde gelişimlerini sağlamak için uygun ortamlar hazırlamak ve bölgemizin ekonomisini geliştirmek amacıyla gerekli çalışmaları en iyi şekilde yerine getirmek.

v Hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi çalışmalarının, tüm çalışanların katkı ve katılımıyla tüm kalite sistemi çerçevesinde sürekliliğini sağlamak,

v  Çalışanlarımızın becerilerini ve inisiyatiflerini geliştirmek ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını sağlamak amacı ile ilgili gerekli eğitimleri sürekli vermek,

v Hizmetlerimiz de sürekli mükemmelliği arayarak, yenilikçi anlayışla, veri, bilgi ve analize dayalı çalışma ile paydaş beklentilerinecevap veren katılımcı, güvenilir lider bir kurum olmanın bilinci ile hareket etmek,

v  Üstlendiği misyon ve vizyon çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetlerin kalitesini örnek teşkil eder konumda tutmak,

     Bu politika hizmetleri;  5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler öncülüğünde kurumsal bir yapı içerisinde sunan bir kuruluşuz.

Doküman No

PO-001

Yayın Tarihi

16.02.2015

Revizyon No

1

Revizyon Tarihi

29.12.2017

Sayfa No

1 / 1