Yönetim Kurulu

Necati GÜLTEKİN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali OKUMUŞ
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ali DOĞANAY
Sayman Üye
Eser DİNÇ
Üye
Mustafa TATAR
Üye
 • Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
 • Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.
 • Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
 • Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.
 • Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
 • Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.
 • Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.
 • Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
 • Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
 • Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
 • Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.
 • Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
 • Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
 • Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
 • Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.